سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
چگونه کسی که پاره ای از آنچه را دارد، نمی بخشد، محبّت کامل دوستش را می خواهد ؟ [عیسی علیه السلام]